Dotacje z UE dla przedsiębiorców z branży medycznej

Autor: Agnieszka Świtała

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 2/24/2008

Nowy okres programowania Unii Europejskiej daje nowe możliwości sięgania po dotacje na rozwój działalności gospodarczej w różnych dziedzinach, w tym w branży medycznej. Na lata 2007-2013 dla każdego z 16 województw został utworzony odrębny Regionalny Program Operacyjny uwzględniający specyficzne potrzeby i uwarunkowania rozwojowe danego regionu, za pomocą którego można sięgać po dotacje unijne. W tym artykule przedstawione zostaną możliwości uzyskania dofinansowania przez prywatne podmioty z branży medycznej prowadzące swoją działalność na terenie województwa małopolskiego.

Małopolscy lekarze prowadzący prywatne praktyki lekarskie mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. Wśród projektów, jakiemogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej znajdują się projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność firmy, związane z unowocześnieniem sposobu jej działania oraz oferty poprzez m.in. unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (wsparciem mogą zostać objęte projekty obejmujące zakup nowoczesnego wyposażenia gabinetów).

Z punktu widzenia potencjalnego wnioskodawcy szczególnie istotne jest określenie rodzajów wydatków, jakie mogą być ponoszone w ramach projektów składanych do MRPO. Są to m.in.: zakup prawa własności gruntów ściśle związanych z realizacją projektu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, zakup prawa własności nieruchomości zabudowanej do 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu pod warunkiem, że istnieje bezpośredni związek między zakupem, a celami projektu, zakup robót, materiałów budowlanych, budowa, przebudowa i remont budynków pod warunkiem, że działania te są niezbędnym elementem projektu, a ich dofinansowanie nie przekroczy 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zakup nowych środków trwałych oraz ich instalacja i uruchomienie niezbędnych do realizacji projektu, zakup używanych środków trwałych oraz ich instalacja i uruchomienie, pod określonymi warunkami, zakup wartości niematerialnych i prawnych polegających (m.in. licencje na programy komputerowe, wykonanie stron www).

Wnioskodawca może liczyć na 40% dofinansowania w przypadku projektów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw oraz 30% – dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na terenie następujących powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego. Dla mikroprzedsiębiorstw zostały określone następujące limity wsparcia: minimalna kwota dotacji wynosi 20 tys. zł, maksymalna kwota dotacji wynosi 200 tys. zł. Dlamałych przedsiębiorstw limity te są wyższe i wynoszą: minimalna kwota wsparcia – 100 tys. zł,maksymalna kwota wsparcia – 1 mln zł.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach MRPO wybierane będą w drodze konkursu. Nabory do konkursów w ramach omawianego działania będą przeprowadzone w czerwcu 2008 roku dla firm małych (zatrudniających powyżej 10 osób) oraz we wrześniu dla mikroprzędsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób).

Warunki konkursowe obowiązujące w innych województwach dostępne są na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich poszczególnychwojewództw. Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółowymi warunkami konkursów prosimy o kontakt z naszą firmą.

Ponadto lekarze prowadzący działalność na obszarach wiejskich i zatrudniający poniżej 10 osób mają możliwość uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Warunkiem uzyskania wsparcia jest utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy związanego z realizowanym projektem. Wysokość pomocy przyznanej na realizację projektu nie może przekroczyć:

Wysokość dofinansowania wynosi w tym Programie maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Firma Eurofin - doradztwo i szkolenia sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi doradcze z zakresu realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Szerokie grono naszych klientów obejmujące wielu lekarzy oraz szereg zrealizowanych z sukcesem projektów świadczą o wysokiej jakości naszych usług. Wiele informacji o naszej firmiemożecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.eurofin.pl,Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.

Siemens przedstawia nowy model całkowitego kosztu posiadania Total Cost of Ownership – TCO

Według najnowszej publikacji Siemens Financial Services (SFS) koncepcja całkowitego kosztu posiadania TCO, okre­ślającego całkowity koszt wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, łącznie z kosztami ich pozyska­nia, użytkowania, utrzymania, szkoleń itd., ewoluuje. Coraz większa liczba menedżerów ds. finansów zaczyna uwzględ­niać w modelu TCO, dwa dodatkowe czynniki: kwestie zwią­zane z kosztem pieniądza w czasie oraz problem tak zwa­nego „zamrożonego kapitału“ oraz oszczędności poprzez wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań.