Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Autor: Grzegorz Pigłowski

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 4/58/2016

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak. 

Co to znaczy innowacyjna usługa? Najczęściej definiuje się ją jako taką, która jest nieznana lub niestosowana na danym obszarze dłużej niż 3 lata. Oczywiście, jeśli jest dotychczas w ogóle nieznana i niestosowana na świecie, to jest to najwyższy poziom innowacyjności, co jest najbardziej pożądane i daje największą liczbę punktów podczas oceny wniosku o dofinansowanie. Tak jest chociażby w działaniu 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Innowacje w MŚP”. Składając wniosek o dofinansowanie, innowacyjność należy potwierdzić stosowną opinią wystawioną przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą. 

Wymyślenie innowacyjnej usługi może wydawać się trudne, jednak jeśli ktoś doskonale zna swoją branżę, nie boi się nowości, szuka nowinek, a w dodatku jest gotowy na nieco większe inwestycje, to realizacja może się okazać całkiem prosta. 

Oprócz konkursów przeznaczonych ogólnie dla przedsiębiorstw podmioty świadczące usługi medyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie w tych, które są skierowane stricte do branży medycznej. 

Już niedługo na stronie www.consultronix.pl/dotacje zostanie zamieszczona tabela z wymienionymi konkursami, w których podmioty medyczne mogą szukać sposobu na dofinansowanie swoich inwestycji. 

Medycyna jako „Inteligentna Specjalizacja” 
Warto zauważyć, że w wielu województwach medycyna stanowi inteligentną specjalizację, czyli obszar gospodarki, który został określony jako kluczowy dla danego województwa. Podmioty z tej branży mogą otrzymać dodatkowe punkty w czasie oceny, a w niektórych konkursach może to być wręcz kryterium dopuszczające. Tak jest w województwach pomorskim, lubuskim, śląskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim czy lubelskim. Sektor ochrony zdrowia została również wskazana jako Krajowa Inteligentna Specjalizacja w ramach KIS1 Zdrowe Społeczeństwo. Ma to szczególne znaczenie przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków krajowych w PARP czy NCBiR. 

Medycyna branżą strategiczną dla Polski Poza programami regionalnymi, w których podmioty medyczne mogą wspierać inwestycje w sprzęt, wyposażać laboratoria badawcze tworząc CBR-y, czy konkurować z innymi sektorami niemedycznymi w konkursach, gdzie składane są projekty B+R, są konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie o dofinansowanie walczą większe i znaczące projekty badawczo-rozwojowe. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o strategicznym programie o nazwie STRATEGMED. 

Celem głównym programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na podstawie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach oraz medycynie regeneracyjnej. 

Program ma stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych. Projekty STRATEGMED są składane w konsorcjach jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw na kwoty dofinansowania przekraczające 10 mln zł. 

Członkostwo w klastrach się opłaca 
W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 premiowana jest również przynależność do klastrów, w tym krajowych klastrów kluczowych (KKK). Obecnie istnieje 16 krajowych klastrów kluczowych (stan na dzień 28.11.2016 r.). Aktualnie mamy 3 klastry medyczne: MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych (skierowana do branż: medycyna, biomedycyna, usługi medyczne, rehabilitacja), NUTRIBIOMED (sektory: Lifescience: żywność, farmacja, biotechnologia, kosmetyka, medycyna, chemia) i Klaster LifeScience Kraków (branże: medycyna, biomedycyna, usługi medyczne, rehabilitacja ). Tabela z aktualnymi KKK zostanie zamieszczona również na stronie www.consultronix.pl/dotacje. Warto pamiętać, że w konkursach dotacyjnych zwykle punkty otrzymują ci wnioskodawcy, którzy mogą pochwalić się dłuższą historią współpracy z klastrem, czy inną organizacją branżową (jeśli kryteria oceny projektów konkursu, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie premiują również takie członkostwa). Punkty otrzymują z reguły te podmioty, które działają dłużej niż 6, 12 lub 24 miesiące. Warto więc nie zwlekać z przystąpieniem do takich organizacji, bo nigdy nie wiadomo kiedy członkostwo może się przydać.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.

Siemens przedstawia nowy model całkowitego kosztu posiadania Total Cost of Ownership – TCO

Według najnowszej publikacji Siemens Financial Services (SFS) koncepcja całkowitego kosztu posiadania TCO, okre­ślającego całkowity koszt wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, łącznie z kosztami ich pozyska­nia, użytkowania, utrzymania, szkoleń itd., ewoluuje. Coraz większa liczba menedżerów ds. finansów zaczyna uwzględ­niać w modelu TCO, dwa dodatkowe czynniki: kwestie zwią­zane z kosztem pieniądza w czasie oraz problem tak zwa­nego „zamrożonego kapitału“ oraz oszczędności poprzez wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań.