Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2007-2013

Autor: Grzegorz Godziek

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 3/22/2007

W nowym okresie programowania 2007-2013 dotacje współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będą przydzielane równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) stanowią obok 6 Programów Operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podstawowy instrument realizacji celów i założeń Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Na ich realizację przewidziano w nowej perspektywie finansowej 26,8% całości środków przyznanych Polsce. RPO będą w nowym okresie programowania zarządzane przez samorządy poszczególnych województw, tam też należy poszukiwać informacji na temat konkretnych rodzajów działań, które w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych) będą mogły uzyskać wsparcie w ramach Programu. W poszczególnych województwach zakres możliwego wsparcia, a przede wszystkim wielkość środków przeznaczona na wsparcie sektora medycznego, będzie różna. To, bowiem właśnie samorządy – w oparciu o wiedzę o potrzebach każdego z województw i pożądanych kierunkach rozwoju - podejmowały decyzje o wyborze priorytetów, a w konsekwencji wielkości środków alokowanych na określone obszary wsparcia. Stąd poszczególne Regionalne Programy różnią się pomiędzy sobą zarówno samą konstrukcją, jak i wyborem tych właśnie priorytetów.

Jednym z przykładów takiego Regionalnego Programu jest Małopolski Regionalny Program Operacyjny. W jego ramach Zakłady Opieki Zdrowotnej funkcjonujące w publicznym systemie ochrony zdrowia działające w granicach województwa małopolskiego będą mogły liczyć na wsparcie w ramach osi priorytetowej 5 i 6 natomiast Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach 2 osi Priorytetowej.

Interwencje z zakresu opieki medycznej przewidziane w ramach 5 osi priorytetowej - Krakowski Obszar Metropolitalny będą realizowane na obszarze obejmującym Kraków wraz z kilkoma otaczającymi go gminami. W ramach tej osi priorytetowej będzie udzielane wsparcie m.in. dla przedsięwzięć związanych z inwestycjami (budową, rozbudową i modernizacją) infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie implementacji nowoczesnych technologii medycznych i informatycznych. Natomiast celem 6 osi priorytetowej - Spójność wewnątrzregionalna jest wyrównanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego m.in. w zakresie dostępności usług ochrony zdrowia na obszarze całego województwa. W ramach tej osi wspierany będzie rozwój wysokospecjalistycznych jednostek ochrony zdrowia (tj. szpitali specjalistycznych) położonych poza Krakowskim Obszarem Metropolitalnym, a także lecznictwo uzdrowiskowe i przyrodolecznictwo.

Maksymalny poziom dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach obu osi priorytetowych wyniesie do 85% wydatków kwalifikowanych projektu planowanego do realizacji. Z kolei Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej będą mogły uzyskać wsparcie aplikując do 2 osi priorytetowej Gospodarka Regionalnej Szansy, w ramach, której będzie udzielane bezpośrednie wsparcie inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także tych zajmujących się świadczeniem usług medycznych. Realizowane będą w szczególności przedsięwzięcia polegające na współfinansowaniu inwestycji rozwojowych. Preferowane będą projekty związane z podnoszeniem innowacyjności gabinetów lekarskich. Oferta dotacji na inwestycje powinna być dostosowana do potencjału wnioskującego podmiotu, dlatego też przyjęto formułę podziału firm na mikro, małe i średnie. Ze względu na to kryterium określono także minimalny i maksymalny możliwy do uzyskania poziom wsparcia.


Szczegółowe informacje w odniesieniu do omawianego Programu, a także pozostałych 15 Regionalnych Programów Operacyjnych (tj. konkretne działania, grupy beneficjentów, wielkość dostępnych środków, wielkość wsparcia, kryteria przyznawania dotacji) można znaleźć w tzw. Uszczegółowieniu Programu, które dostępne jest na stronie internetowej każdego z 16 Urzędów Marszałkowskich w Polsce.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.