Dotacje z UE dla przedsiębiorców z branży medycznej

Autor: Agnieszka Świtała

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 2/24/2008

Nowy okres programowania Unii Europejskiej daje nowe możliwości sięgania po dotacje na rozwój działalności gospodarczej w różnych dziedzinach, w tym w branży medycznej. Na lata 2007-2013 dla każdego z 16 województw został utworzony odrębny Regionalny Program Operacyjny uwzględniający specyficzne potrzeby i uwarunkowania rozwojowe danego regionu, za pomocą którego można sięgać po dotacje unijne. W tym artykule przedstawione zostaną możliwości uzyskania dofinansowania przez prywatne podmioty z branży medycznej prowadzące swoją działalność na terenie województwa małopolskiego.

Małopolscy lekarze prowadzący prywatne praktyki lekarskie mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. Wśród projektów, jakiemogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej znajdują się projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność firmy, związane z unowocześnieniem sposobu jej działania oraz oferty poprzez m.in. unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (wsparciem mogą zostać objęte projekty obejmujące zakup nowoczesnego wyposażenia gabinetów).

Z punktu widzenia potencjalnego wnioskodawcy szczególnie istotne jest określenie rodzajów wydatków, jakie mogą być ponoszone w ramach projektów składanych do MRPO. Są to m.in.: zakup prawa własności gruntów ściśle związanych z realizacją projektu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, zakup prawa własności nieruchomości zabudowanej do 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu pod warunkiem, że istnieje bezpośredni związek między zakupem, a celami projektu, zakup robót, materiałów budowlanych, budowa, przebudowa i remont budynków pod warunkiem, że działania te są niezbędnym elementem projektu, a ich dofinansowanie nie przekroczy 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zakup nowych środków trwałych oraz ich instalacja i uruchomienie niezbędnych do realizacji projektu, zakup używanych środków trwałych oraz ich instalacja i uruchomienie, pod określonymi warunkami, zakup wartości niematerialnych i prawnych polegających (m.in. licencje na programy komputerowe, wykonanie stron www).

Wnioskodawca może liczyć na 40% dofinansowania w przypadku projektów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw oraz 30% – dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na terenie następujących powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego. Dla mikroprzedsiębiorstw zostały określone następujące limity wsparcia: minimalna kwota dotacji wynosi 20 tys. zł, maksymalna kwota dotacji wynosi 200 tys. zł. Dlamałych przedsiębiorstw limity te są wyższe i wynoszą: minimalna kwota wsparcia – 100 tys. zł,maksymalna kwota wsparcia – 1 mln zł.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach MRPO wybierane będą w drodze konkursu. Nabory do konkursów w ramach omawianego działania będą przeprowadzone w czerwcu 2008 roku dla firm małych (zatrudniających powyżej 10 osób) oraz we wrześniu dla mikroprzędsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób).

Warunki konkursowe obowiązujące w innych województwach dostępne są na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich poszczególnychwojewództw. Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółowymi warunkami konkursów prosimy o kontakt z naszą firmą.

Ponadto lekarze prowadzący działalność na obszarach wiejskich i zatrudniający poniżej 10 osób mają możliwość uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Warunkiem uzyskania wsparcia jest utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy związanego z realizowanym projektem. Wysokość pomocy przyznanej na realizację projektu nie może przekroczyć:

Wysokość dofinansowania wynosi w tym Programie maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Firma Eurofin - doradztwo i szkolenia sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi doradcze z zakresu realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Szerokie grono naszych klientów obejmujące wielu lekarzy oraz szereg zrealizowanych z sukcesem projektów świadczą o wysokiej jakości naszych usług. Wiele informacji o naszej firmiemożecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.eurofin.pl,Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.