Mechanizm Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowania

Autor: Grzegorz Godziek

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 1/17/2006

Dziś, zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru, nieco więcej o środkach z tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podstawą do wdrażania ww. Mechanizmów są dwie umowy podpisane przez Rząd RP z państwami - darczyńcami (tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem). Przyznana Polsce pomoc w wysokości 533,51 mln euro będzie wykorzystywana do 2009 r. Wśród 10 celów EOG znalazły się też priorytety dotyczące ochrony zdrowia (Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem). Jesteśmy już po pierwszym naborze wniosków w ramach priorytetów. Dostępna kwota do rozdysponowania w ramach naboru wynosiła 16,92 mln euro, natomiast wartość złożonych aplikacji (wpłynęło 371 wniosków) wyniosła blisko 352 mln euro – konkurencja jest ogromna. Szanse mają więc projekty naprawdę dobrze przygotowane i trafiające w podstawowe priorytety programu. A są one następujące:

1.    Wspomaganie poprawy warunków życia społeczeństwa poprzez zapewnienie wsparcia dla wybranych programów promocji zdrowia i programów profilaktycznych, w tym wspomaganie przedsięwzięć z zakresu opieki nad matką i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i w okresie poporodowym. Celem kształtowania prozdrowotnego stylu życia mieszkańców Polski jest uświadomienie jak najszerszym kręgom społecznym wartości indywidualnych zachowań jako podstawowego czynnika mającego wpływ na zachowanie dobrego zdrowia w każdym stadium życia człowieka.

2.    Podniesienie jakości, dostępności i efektywności usług w wybranych jednostkach ochrony zdrowia. Zwiększanie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej jest szczególnie konieczne w przypadku społeczności lokalnych małych miast i terenów wiejskich. Poziom dostępności do świadczeń zdrowotnych jest tam ograniczony w wyniku niedostatecznego stanu infrastruktury, ochrony zdrowia oraz braku nowoczesnego sprzętu medycznego.

Zatem rodzaje kwalifikujących się projektów powinny dotyczyć m.in. promocji zdrowia i programów profilaktyki, poprawy opieki perinatalnej, podnoszenia stanu wiedzy o nowoczesnych metodach planowania rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa, integrację środowisk zagrożonych patologią, integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, terapeutycznych systemów telemedycznych, medycznych internetowych systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych, a także co jest z pewnością działaniem najbardziej oczekiwanym, projekty w zakresie podnoszenia dostępności i jakości usług medycznych, a w tym zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażanie zakładów opieki zdrowotnej w nowoczesny sprzęt medyczny oraz poprawę jakości podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez modernizację zakładów opieki zdrowotnej oraz podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej. Wnioskodawcami mogą być m.in. publiczne, jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie medyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.