Pieniądze z Unii nie tylko na inwestycje

Autor: Grzegorz Godziek

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 1/23/2008

Najczęściej w tej rubryce opisujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w ochronie zdrowia – zakup nowoczesnych urządzeń, czy innowacyjnych technologii. Jednak środki pochodzące z Unii Europejskiej to także w ogromniej mierze pieniądze na rozwój kapitału ludzkiego, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. W obecnym okresie programowania część tych środków wprost dedykowana jest zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. W ramach priorytetu drugiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, wydzielono działanie trzecie poświęcone właśnie ochronie zdrowia.

Twórcy Programu wyszli z założenia, iż kluczowym elementem w zakresie rozwijania potencjału adaptacyjnego osób pracujących jest zapewnienie oraz wzmocnienie potencjału zdrowia tych osób. Wsparcie realizowane w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zostanie zagwarantowane poprzez opracowanie odpowiednio przystosowanych do potrzeb pracowników programów zdrowotnych w ramach Poddziałania 2.3.1 pn. Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych ukierunkowanych na redukcje występowania chorób zawodowych, które niekorzystnie wpływają zarówno na rozwój gospodarczy kraju, jak i są powodem przerywania aktywności zawodowej pracowników. Warto zauważyć, iż Polskę cechuje najwyższy wskaźnik (wśród krajów UE) rencistów wśród osób aktywnych zawodowo (16 – 65 rok życia) oraz najwyższy wskaźnik wieku osób posiadających prawo do renty – średni wiek rencisty w Polsce to 47 lat. Wsparcie ukierunkowane będzie zarówno na profilaktykę, jak i wsparcie osób, u których wystąpiły choroby zawodowe w powrocie na rynek pracy, co w konsekwencji doprowadzi do przedłużenia aktywności zawodowej. Grupami docelowymi będą pracownicy narażeni na czynniki wywołujące choroby zawodowe, osoby nieaktywne zawodowo z przyczyn zdrowotnych, u których warunki pracy spowodowały wystąpienie choroby zawodowej oraz osoby po orzeczonej długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobami paraurazowymi. Ponadto, systematycznie odbywać się będzie inwestowanie w rozwój potencjału kadrowego służby zdrowia w ramach Poddziałania 2.3.2 pn. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych. Jak wynika z danych głównymi przyczynami zgonów w Polsce są choroby układu krążenia (w 2004 r. stanowiły 41,1% wszystkich zgonów wśród mężczyzn oraz 52,6% wszystkich zgonów wśród kobiet) oraz nowotwory złośliwe (w 2004 r. stanowiły odpowiednio: 26,4% dla mężczyzn oraz 22,8% dla kobiet spośród ogólnej liczby zgonów). Planowane w ramach projektu wsparcie procesu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach kardiologii, szeroko rozumianej onkologii oraz medycyny pracy umożliwi zwiększenie liczby specjalistów, co przełoży się na zwiększenie dostępności osób pracujących do świadczeń specjalistycznych, w tym wczesnej diagnostyki. Poza tym w odpowiedzi na rekomendacje zawarte w Peer Review, opracowanym przez ekspertów UE uruchomione zostaną studia pomostowe mające na celu uzupełnienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych do poziomu wynikającego z przepisów prawa wspólnotowego. Odbiorcami tego działania będą pielęgniarki i położne, które ukończyły pięcioletnie licea medyczne, dwuletnie medyczne szkoły zawodowe, dwu i pół letnie medyczne szkoły zawodowe lub trzyletnie medyczne szkoły zawodowe. Ukończenie studiów pomostowych pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez te osoby. Ważną kwestią dopełniającą w/w działania jest zwiększanie sprawności funkcjonowania oraz jakości w zakładach opieki zdrowotnej tzn. podnoszenie jakości wykonywanych usług oraz jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu akredytacyjnego oraz szkolenia kadry zarządzającej w sektorze zdrowia. Spełnienie wymogów akredytacyjnych przedkłada się na bezpieczeństwo chorych i personelu, ponieważ zakłady, które pomyślnie przeszły procedurę akredytacyjną są bardziej bezpieczne, lepiej zarządzane i prezentują wyższy poziom świadczonych usług zdrowotnych. Podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej przyczyni się do podwyższenia sprawności zarzadzania zakładami opieki zdrowotnej. Poddziałanie 2.3.3 pn. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia ma na celu wsparcie realizacji ww. zamierzeń. Głównymi odbiorcami tej formy wsparcia będą w szczególności publiczne i niepubliczne szpitale, kadra zarządzająca szpitalami oraz kadra zarządzająca NFZ .

Projekty realizowane w ramach działania 2.3 PO KL będą miały charakter systemowy. Oznacza to, iż wskazane instytucje medyczne opracują i wdrożą takie programy, a uprawnieni beneficjenci będą mogli korzystać z oferowanego systemu szkoleń.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.