Projekt unijny - zarządzanie i rozliczanie (cz.II)

Autor: Łukasz Lalicki

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 4/42/2012

Napisanie dobrego projektu o dofinansowanie ze środków unijnych oraz poprawne wypełnienie wniosku to połowa sukcesu. Ale to nie koniec – pozostaje jeszcze odpowiednie zarządzanie projektem i jego rozliczenie, co często sprawia więcej problemów niż samo jego opracowanie.


Zarządzanie projektem

Do zadań beneficjenta w tym zakresie należy:
• organizowanie przetargów,
• podpisywanie umów z wykonawcami,
• przygotowywanie wniosków o płatność ze środków unijnych,
• zapewnienie finansowania projektu ze środków własnych do czasu wypłaty środków unijnych,
• prowadzenie rachunkowości i kwalifikowania wydatków,
• monitoring, sprawozdawczość, raportowanie i informowanie
o stanie realizacji inwestycji,
• archiwizowanie dokumentów.
 
 
Raportowanie i monitorowanie projektu

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych, opisujących postęp i efekty projektu. Raportowanie jest najważniejszym jego elementem. Sprawozdania umożliwiają ocenę czy inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem i wymogami oraz czy osiąga zakładane cele.

Beneficjent składa sprawozdania do Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej w odpowiednim terminie w zależności od rodzaju raportu. W razie stwierdzenia braków jest o tym informowany i obowiązany w określonym terminie do ich uzupełnienia. Niedotrzymanie obowiązków może skutkować wstrzymaniem przekazywania środków unijnych.
 
 
Co powinno zawierać sprawozdanie?

• informacje ogólne o projekcie i beneficjencie,
• opis przebiegu rzeczowego realizacji projektu w okresie sprawozdawczym,
• prognozy na kolejny okres sprawozdawczy,
• informacje o napotkanych problemach,
• informacje o przeprowadzonych kontrolach i ewentualnie wykrytych nieprawidłowościach,
• wskaźniki postępu rzeczowego,
• informacje postępu finansowego (zestawienie wydatków, wartość dokonanych płatności, prognozę na następny okres i aktualny harmonogram płatności),
• informacje o przestrzeganiu polityk unijnych i zobowiązań wynikających z informowania i promocji,
• ocenę systemu wdrażania projektu,
• załączniki tabelaryczne.
 
 
Przekazywanie środków finansowych

Beneficjent powinien składać wnioski o płatność zgodnie
z zaplanowanym harmonogramem finansowym. Dodatkowo
musi spełnić kilka warunków:
• wniosek musi być złożony na specjalnym formularzu i opatrzony podpisem osoby upoważnionej,
• wykazać przychody uzyskane w danym roku, jeżeli projekt przynosi dochody,
• przedstawić szczegółowe zastawienie faktycznie poniesionych wydatków z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowanych,
• w przypadku płatności końcowej wymagane jest przedstawienie sprawozdania końcowego z realizacji projektu,
• w uzasadnionych przypadkach lub na prośbę IW/IP złożyć wraz z wnioskiem kopie faktur i dowody ich opłacenia (kopie przelewów).
 
 
Kontrola projektu
 
Instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające mogą kontrolować beneficjentów korzystających z unijnych funduszy oraz weryfikować wnioski o płatność wraz z załącznikami. Możliwe są także kontrole na miejscu, których celem jest rzeczowe sprawdzenie realizacji projektu oraz kontrola skarbowa. Poza takimi kontrolami można spodziewać się również kontroli ze strony NIK i Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz z instytucji unijnych: Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Komisji Europejskiej i Europejskiego Biura ds. Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF).
 
 
Audyt zewnętrzny

Poza kontrolami ze strony instytucji krajowych i unijnych niektóre projekty mogą obowiązywać audyty zewnętrzne, których celem jest potwierdzenie przez niezależnego rewidenta, że wszelkie wydatki były kwalifikowane oraz były zgodne z prawem krajowym i unijnym.

Wiele firm jest zainteresowanych uzyskaniem dotacji unijnych i rządowych. Jednak w większości przypadków są one skoncentrowane na swojej bieżącej działalności i nie dysponują ani czasem, ani odpowiednimi zasobami do podjęcia koniecznych działań prowadzących do ich uzyskania. Dodatkowy problem może sprawiać mnogość funduszy oraz programów operacyjnych, z których można ubiegać się o dofinansowanie. Do tego dochodzą skomplikowane procedury aplikacyjne i zasady ubiegania się o środki, często bardzo odmienne w zależności od programu.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.