Jak uzyskać wsparcie ze środków z funduszy unijnych

Autor: Łukasz Lalicki

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 4/38/2011

Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości jest niezwykle ważnym elementem polityki gospodarczej Unii Europejskiej, a także polityki rynku pracy. Działania te, dzięki funduszom unijnym, sprzyjają podnoszeniu jakości przedsiębiorstw i świadczonych przez nie usług. Do napisania dobrego projektu o dofinansowanie nie trzeba wcale wynajmować całych sztabów fachowców. Trzeba tylko trochę czasu i dużo cierpliwości.

Siedem lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i objęciu naszego kraju wspólnotową polityką rozwoju regionalnego, wśród polskich przedsiębiorców coraz częściej mówi się o możliwościach, jakie dają nam fundusze strukturalne. Z różnego rodzaju dotacji korzystają chętnie już nie tylko duże firmy, ale coraz częściej mikro i mali przedsiębiorcy.

Pomoc z funduszy unijnych może występować w wielu formach. Komisja Europejska wprowadziła podziały klasyfikacyjne w celu ujednolicenia zasad dla poszczególnych rodzajów i kategorii pomocy ze środków unijnych. Zasadniczo można wyróżnić dwie grupy funduszy europejskich: fundusze strukturalne oraz fundusz spójności. Do tego dochodzą różnego rodzaju programy oraz inicjatywy wspólnoty.

Wśród nich są Regionalne Programy Operacyjne, które zostały opracowane w każdym województwie i w pewnych aspektach są do siebie podobne. Przedsiębiorcy z Małopolski mogą aktualnie skorzystać z działania 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach”. Z programu można uzyskać dofinansowanie na następujące rodzaje inwestycji:
• unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa
• zmiana wyrobu i usługi, w tym również zmiana w sposobie ich świadczenia;
• modernizacja środków produkcji,
• zmiana produkcji lub procesu produkcyjnego;
• zmiana stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, sprzyjających poprawie środowiska naturalnego i BHP.

1. Wydatki kwalifikowane
W ramach realizowanych projektów można uzyskać dofinansowanie do zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prac budowlanych oraz nieruchomości zabudowanych (koszty prac budowlanych oraz zakupu nieruchomości niezabudowanej mogą łącznie stanowić maksymalnie do 50% wartości projektu).

2. Konkurs dla „Mikroprzedsiębiorstw”
Nabór dla „Mikroprzedsiębiorstw” planowany jest na początek 2012 roku (styczeń - luty). „Mikroprzedsiebiorstwa”– to przedsiębiorstwa, których zatrudnienie jest mniejsze niż 10 etatów oraz obrót roczny lub całkowita suma bilansu nie przekraczają 2 mln euro. Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości budżet konkursu będzie wynosił 6 236 263 Euro – z doświadczeń z poprzednich konkursów wynika, że wystarczy to do sfinansowania ok. 130 projektów realizowanych przez małopolskich „Mikroprzedsiebiorców”. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ze względu na zwiększenie puli środków na poprzednie konkursy, będzie to ostatni planowany w budżecie na lata 2007-2013 konkurs dla „Mikroprzedsiebiorców”.

3. Wysokość wsparcia
Dofinansowanie dla „Mikroprzedsiębiorstw” w ramach tego działania wynosi 40%. Minimalna wartość wsparcia dla „Mikroprzedsiębiorstw” to 40 tys. zł, maksymalnie mogą się one starać o 400 tys. zł (minimalna wartość netto projektu w tym przypadku wynosi 100 tys. zł).
 
Dotacja wypłacana jest w formie refundacji po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu lub jego etapu. Inwestycję sfinansować można przy wykorzystaniu środków własnych, jak również przy pomocy kredytu lub leasingu.

4. Okres realizacji
Maksymalna długość projektu to 24 miesiące (wyjątek stanowi inwestycja finansowana w formie leasingu – wówczas realizacja projektu może trwać dłużej – maksymalnie trzy lata). Inwestycję rozpocząć można najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Z doświadczenia z poprzednich konkursów wynika, że proces oceny projektów trwa około 4 miesięcy od daty zakończenia naboru.

Procedury naboru na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieco skomplikowane. Dlatego przed przystąpieniem do konkursu niezwykle ważna jest weryfikacja kwalifikowalności projektu i samego wnioskodawcy. Bezpłatnych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Warto też pamiętać, że napisanie dobrego projektu i przyznanie dofinansowania ze środków unijnych to połowa sukcesu. Pozostaje jeszcze odpowiednie wdrożenie projektu i jego rozliczenie, co czasem sprawia więcej problemów niż samo jego opracowanie. Dlatego na każdym etapie projektu warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:
• weryfikację kwalifikowalności projektu i Wnioskodawcy do konkursu;
• ocena szans projektu na uzyskanie dofinansowania;
• przygotowanie wniosku, biznes planu (w tym projekcji finansowej) i załączników;
• pomoc w rozliczaniu projektu.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.